Szkoła / Scuola

szkoła polskie ABC

Podróż w świat dwujęzyczności

Viaggio nel mondo del bilinguismo

 

„Prawdziwy patriotyzm nie polega na tym, aby kochać jakąś idealną Ojczyznę, ale ażeby kochać, badać i pracować dla  realnych składników tej Ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie bogactwo.”

„Nel vero patriottismo non si tratta di amare una patria ideale, ma amare, studiare e lavorare per le componenti reali della Patria, che sono la terra, la società, il popolo, e tutta la ricchezza.”

Bolesław Prus

 
[intelliwidget section=1]
 

Dwujęzyczność naszych dzieci to ogromne bogactwo, które daje możliwość bezpośredniej komunikacji z rodziną i przyjaciółmi w Polsce, a także wzmacnia korzenie i tożsamość polską. Szkoła POLSKIE ABC dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Udine i okolicach powstała we wrześniu 2012r. z inicjatywy grupy polonijnej POLACY WE FRIULI VENEZIA GIULIA. Początkowe spotkania, nieformalne, prowadzone przez grupę wolontariuszy, z dniem 14 marca 2013 stały się oficjalnym projektem przy STOWARZYSZENIU POLONIK w Udine. Sobotnie spotkania dla dzieci i młodzieży radosna szkoła prowadzone są w języku polskim. Program nauczania obejmuje edukację przedszkolną i wczesnoszkolną, język polski z elementami historii, geografii oraz wiedzy o współczesnej Polsce. Każdy uczestnik w pełni korzysta z zajęć dzięki dostosowaniu programu do grup wiekowych i poziomu znajomości języka polskiego. Jedne z najważniejszych zadań to nauczanie czytania i pisania w języku polskim, aby dzieci zdobyły umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną, ale również rozbudzanie i utrwalanie zainteresowania Polską i jej kulturą. Oprócz wykładów teoretycznych stosowane są metody pozwalające na aktywny udział dzieci na lekcji. Proponowane działania mają na celu rozwój w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek, pochodzenie i umiejętności. Pozwalają wyzwolić aktywność twórczą i ciekawość, dać upust wyobraźni i fantazji, dają możliwość rozwoju indywidualności. Dbając o integrację i możliwość pozyskania nowych znajomości, organizujemy wycieczki, pikniki, wspólnie obchodzimy polskie święta, dbamy o zachowanie tradycji.

Zajęcia odbywają się w ex caserma Osoppo via Brigata Re 29 pok.8, 33100 Udine.

 

Il bilinguismo nostri figli è una ricchezza enorme che ti dà comunicazione diretta con la famiglia e gli amici in Polonia, e rafforza anche le radici e l’identità del polacco
Bambini scuola polacca ABC e giovani che vivono a Udine e dintorni è stata fondata nel settembre del 2012. l’iniziativa della comunità polacca POLI FRIULI VENEZIA GIULIA CE. Riunioni informali iniziali condotti da un gruppo di volontari nel giorno del 14 marzo 2013 è diventato un progetto ufficiale della Associazione Polonika a Udine.
Riunioni del sabato per i bambini ei giovani felici  sono radosna szkoła in polacco. Il curriculum comprende l’istruzione pre-scolastica e prima infanzia, la lingua polacca con elementi di storia, geografia e la conoscenza della Polonia contemporanea. Ogni partecipante prende pieno vantaggio dalle attività adattando il programma per gruppi di età e livello di conoscenza della lingua polacca. Uno dei compiti più importanti dell’insegnamento della lettura e scrittura in polacco, in modo che i bambini hanno acquisito la capacità di utilizzare il polacco corretto, ma anche suscitare interesse e consolidare polacco e la sua cultura.
Oltre alle lezioni frontali sono utilizzati metodi teorici per consentire la partecipazione attiva dei bambini in classe. Le attività proposte sono lo sviluppo in un clima di fiducia, reciproca accettazione, senza distinzione di età, background e competenze. Permette di liberare la creatività, la curiosità, dare sfogo alla fantasia e la fantasia, dare l’opportunità di sviluppare l’individualità.
Prendersi cura della integrazione e la possibilità di avere nuovi amici, organizzare escursioni, pic-nic, polacco celebrano vacanze insieme, ci preoccupiamo per la conservazione della tradizione.

Lezioni si svolgono nell’edificio ex caserma Osoppo via Brigata Re 29 pok.8, 33100 Udine.

Komentowanie jest wyłączone.

  • interesujące? - wyślij link znajomemu / ti è piaciuto? ti interessa? - invia ad un amico

    wpisz e-mail / indirizzo e-mail: