Stowarzyszenie / Associazione

 

POLONIK rozpoczął działalność w 2013 r., ale już w 2012 r. z inicjatywy członków Stowarzyszenia organizowane były pierwsze działania mające na celu tworzenie więzi między rodakami mieszkającymi w Północno-Wschodnich Włoszech, promowanie Polski oraz podtrzymywanie trwałych związków z Polską.

Stowarzyszenie pragnie być ambasadorem i promotorem kultury polskiej na terenie Regionu Friuli-Wenecja Julijska. Ważną działalnością jest edukacja i integracja międzykulturowa. W założeniu POLONIK powinien być pomostem łączącym różne kultury, w szczególności polską i włoską, prowadzącym do integracji rodzin i polepszenia współpracy pomiędzy różnymi grupami etnicznymi. Stowarzyszenie organizuje wszelkie formy pomocy społecznej, jak i działania z myślą o wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej. Wspiera inicjatywy oraz akcje prospołeczne kształtujące poczucie solidarności, tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowej. POLONIK nie prowadzi działalności gospodarczej i opiera się na pracy wolontariuszy.

Od września 2012 z inicjatywy Stowarzyszenia działa polonijne Przedszkole i Szkoła „Polskie ABC”.

 

[intelliwidget section=1]
 

POLONIK ha iniziato le sue attività nel 2013, tuttavia già nel 2012 sono nate le prime iniziative dei membri dell’Associazione per avvicinare i connazionali che vivono nell’Italia Nord-Orientale. L’obiettivo era già allora quello di mantenere i contatti con la Polonia e di promuovere la terra natale nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

L’Associazione desidera essere ambasciatrice della cultura polacca nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Un’ importante attività è quella dell’educazione e dell’ integrazione interculturale.

Polonik vuole essere un ponte tra le varie culture, in primis quella polacca e italiana, aiutando l’integrazione delle famiglie e migliorando la cooperazione tra i diversi gruppi etnici. L’Associazione organizza tutte le forme di assistenza sociale, così come promuove azioni concrete per rafforzare la solidarietà tra le generazioni. Sostiene inoltre iniziative in ambito sociale che formano un senso di solidarietà, tolleranza e rispetto della diversità culturale. Polonik non svolge attività di lucro e sviluppa le proprie attività grazie al volontariato.

Da settembre del 2012, su iniziativa dell’Associazione, operano pure l’Asilo e la Scuola “Polskie ABC”.

Komentowanie jest wyłączone.

  • interesujące? - wyślij link znajomemu / ti è piaciuto? ti interessa? - invia ad un amico

    wpisz e-mail / indirizzo e-mail: